Etiketter

....Lokalt .................. Nasjonalt ................. Internasjonalt .................. Valg 2011 ...................................... Diverse

torsdag 12. april 2012

Ny E6 gjennom Melhus - hvor og når?

Mange er opptatt av hvor den nye E6-en gjennom Melhus skal gå. Vi bør også være opptatt av at den må komme på plass så fort som mulig. Bygging av ny E6 er nemlig først og fremst et tiltak for å øke trafikksikkerheten - det må vi ikke glemme opp i all diskusjonen om trasévalg.


I Melhus er det formannskapet som er fast utvalg for plansaker og som har ansvaret for disse. Nylig behandlet formannskapet saken om hvilke traseer for ny E6 som skal legge ut til offentlig høring.

Rådmannens innstilling gikk ut på at kommunen skulle ha en anbefalt trasé, og også legge ut på høring den traseen som er Vegvesenets foretrukne, samt den såkalte fjell-linjen.

Fra gruppen som utgjør mindretallet i formannskapet - Arbeiderpartiet og Krf - så vi at rådmannens innstilling ikke var i tråd med det vi mente.

For det første ønsket vi at det også for Lundamo skulle være med en kryssløsning, noe det ikke var i rådmannens forslag.

For det andre mente vi at også traseen på østsida av Gaula burde høres for strekningen Ler - Kvål. Dette er altså et mulig alternativ til at vegen legges gjennom Losgrenda på Kvål. Rådmannens forslag hadde ikke med dette alternativet.

For det tredje mente vi fjellalternativet ikke burde ut på høring, nærmere begrunnelse for det nedenfor.

Ved avstemming viste det seg at vi fikk flertall for alle de tre endringsforslag vi hadde; for to av dem ble det til og med enstemmighet i planutvalget.

Planen som nå er på høring kan studeres nærmere på kommunens hjemmeside. Høringsfristen er satt til 11. mai 2012.

Jeg har tidligere skrevet om hvorfor fjellalternativet ikke bør være med videre i prosessen. Hovedgrunnen er naturligvis at det forsinker prosessen videre å ta med et alternativ som 10 av 11 i planutvalget mener er urealistisk. Det er viktig at vi holder trykket oppe for å få en trafikksikker veg så snart som råd.

Fjellalternativet har flere åpenbare svakheter. At det koster et par milliarder kroner mer enn de øvrige har naturligvis betydning. Verre er det at dette ikke ville blitt en vegtrasé for lokaltrafikken, da den ligger for langt fra dalen til å få til brukbare av- og påkjøringer. Vi som bor i dalføret ville ha havnet i ei bakevje, og utviklingen av lokalsamfunnene ville stagnert. Også kollektivtrafikken (busstilbudet) ville blitt dårligere.

Lastebilnæringen har allerede uttalt at de med de store stigningene i dette alternativet, ville fortsatt å bruke gammelvegen i dalen. Og når bompengene på nyvegen ville "jage" resten av bilistene tilbake til gammelvegen, ville resultatet fort kunne blitt at vi også hadde fått bomavgift den. Da hadde vi som er lokalbefolkningen stått igjen med den gamle E6-en, med en standard som ikke hadde blitt særlig bedre, med en trafikk lik eller større enn dagens. I tillegg måtte vi betalt bompenger. Fjellalternativet hadde sikkert ivaretatt trafikksikkerheten på E6, men vi hadde fortsatt hatt minst like mange stygge ulykker på gammelvegen i dalen. Konsekvensutredningen viser at fjellalternativet er klart dårligst når det gjelder den totale trafikksikkerheten på strekningen.

Argumentet som er brukt for fjellalternativet er bevaring av dyrkajorda. Ja, det er viktig, men det er ett av flere hensyn å ta i en slik prosess. Dessuten tar også fjellalternativet dyrkajord; forskjellen til det som er foretrukket alternativ fra kommunens side er ca 300 daa. Man kan neppe si at dette representerer et være eller ikke være for norsk matproduksjon. Det er også fullt mulig å deponere matjorda og senere bruke den på nye arealer klargjort for matproduksjon.

En annen ting som nesten ikke har vært framme i debatten er at fjellalternativet legger beslag på store områder tilnærmet uberørt natur. Det er merkelig at ikke flere er opptatt av det.

Med det forslaget til traseer som nå er ute på høring er det et håp om at framdriften i prosessen kan holdes, og at vi faktisk kommer igang med å bygge en ny og trafikksikker E6 i en ikke så alfor fjern framtid. Mye kunne vært gjort om vi ble enige om at det viktigste er trafikksikkerheten.

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne noen ord her dersom du ønsker å kommentere innlegget. Og vi står vel for meningene våre med fullt navn, ikke sant?